Past Recipients by Academic Year

 • 2015-2016: Alex Foss
 • 2014-2015: Han Yu
 • 2013-2014: Tingting Zhuang
 • 2012-2013: Xiaobin Liu
 • 2011-2012: Dan Wang
 • 2010-2011: Tuochuan Dong
 • 2009-2010: Kristopher Attwood
 • 2008-2009: Le Kang
 • 2007-2008: Dongliang Wang
 • 2006-2007: Wei Deng
 • 2005-2006: Xueya Cai